Wettelijke informatiefiche FOD economie

Wettelijke informatiefiche  Dierenartsenpraktijk Van Haver B.V.

Praktijkadres en maatschappelijke zetel: Sint-Maria-Aalterstraat 110

9880 Aalter

09 226 09 00

info@dierenartsvanhaver.be

www.dierenartsvanhaver.be

BE 0735.598.906

IBAN BE14 6451 0456 1183

Dierenarts Els Van Haver N4388

Hoofdactiviteit gezelschapsdieren (hond, kat, konijn, kleine knagers)

Lid van NGROD Orde der Dierenartsen

Driekoningenplein 12

9820 Merelbeke

09 225 58 18

info@ordederdierenartsen.be

www.ordederdierenartsen.be 

De beroepsregels waaraan gehouden wordt zijn raadpleegbaar in het Nederlands op de website van de Orde der Dierenartsen : Code der Plichtenleer – uitgave 2015

Betalingen kunnen cash, met bancontact of Payconic en moeten onmiddellijk na de consultatie of bij afhalen van het dier volledig worden voldaan. Er wordt geen krediet gegeven.

Factuurvoorwaarden : 

      1. Vervaldatum van de factuur: alle facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, tenzij bij andersluidend schriftelijk beding.
      2. Bij niet betaling van de factuur bij ontvangst wordt, zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege, het verschuldigd bedrag vanaf de vervaldatum vermeerderd met de conventionele intresten, à rato van 10% per jaar, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €75.00, ter dekking van de administratieve kosten.
      3. In geval van enig geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent in het algemeen en het vredegerecht van het kanton Zomergem in het bijzonder bevoegd.

Vergunning voor het gebruik van röntgenapparatuur voor diagnostische doeleinden:

FANC (federaal agentschap voor Nucleaire controle)

Departement Gezondheid en Leefmilieu

Dienst Bescherming van de Gezondheid

Ravenstraat 36

1000 Brussel

Jaarlijkse keuring van röntgenapparatuur:

Dosi-tech

Chemin du cyclotron 2

1348 Louvain-la-Neuve

Registratie geneesmiddelendepot:

FAGG, Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

DG Inspectie – afdelingshoofd aflevering

Eurostation II,

Victor Hortaplein 40/40

1060 Brussel

Depotverantwoordelijke : Els Van Haver

Depotnummer DP00104455

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Federale verzekering Coöperatieve Vennootschap

Stoofstraat 12

1000 Brussel

02 509 01 90

klantnummer 386 386 Contract 142/3067688

Tarieven:

Een volledige tarievenlijst opgeven is onmogelijk wegens de verscheidenheid van de diensten en producten en de individuele aanpak van elke patiënt.

Het tarief van de onderzoeken, behandelingen, operaties, … hangt af van het gewicht van de patiënt en de diersoort, de duur, moeilijkheidsgraad, het gebruik van medische apparatuur, medicatie, materialen, noodzaak van assistentie, … Voor elke uitgebreide of minder voorkomende behandeling die niet op deze lijst staat of indien de prijs niet op voorhand kan vastgesteld worden, wordt op eenvoudig verzoek van de verantwoordelijke een raming gemaakt.

Extra kosten die niet op voorhand redelijkerwijze berekend kunnen worden, worden pas na overleg met of toestemming van de verantwoordelijke gemaakt. 

Consultaties buiten de openingsuren of zonder voorafgaande afspraak worden als spoedeisend beschouwd. Hiervoor wordt een supplement gerekend van minimum €10, afhankelijk van het tijdstip van de consultatie (dag, nacht, weekend).

Elke verantwoordelijke kan op eenvoudig verzoek een gedetailleerde factuur krijgen met daarop alle detailprijzen. Alle verkochte producten of materialen zijn individueel geprijsd mbv een prijsetiket.

De voornaamste tarieven:

incl. BTW (21%) en taksen, steeds exclusief medicatie, voeding, injecties, materialen, labo- en andere onkosten, …

standaardconsult : € 42,20

standaardvaccinatie hond/kat : € 64,35/55,75 (incl. consultatie)

standaardvaccinatie konijn : € 72,70 (incl. consultatie)

supplement huisbezoek : € 31,07

castratie kater € 81,37

castratie konijn € 100,07

castratie cavia € 72,05

castratie reu (excl. anesthesie) € 112,20

sterilisatie kattin € 155,26

sterilisatie konijn € 213,49

sterilisatie teef (excl. anesthesie) € 363,90

gasanesthesie 0-10 kg € 82,31

gasanesthesie 10-20 kg € 96,82

gasanesthesie 20-30 kg € 117,46

gasanesthesie 30-40 kg € 151,37

gasanesthesie 40-50 kg € 174,84

gasanesthesie > 50 kg € 262,53